Trung Học

Thông tin về các trường trung học tại Canada được phân theo từng bang

Cao Đẳng

Các trường hệ cao đẳng tại Canada mà chúng tôi đã liên kết và cộng tác

Đại Học

Những trường đại học tại Canada mà AIT đã cộng tác và được chia theo bang

Trung Tâm Đào Tạo Tiếng

Các đối tác đào tạo tiếng Anh/ Pháp tại Canada có uy tín và có chương trình liên thông với các trường Dậy nghề, Cao đẳng và Đại học